Hỗ trợ được Các thiết bị Nếu nó lưu dữ liệu, chúng ta có thể khôi phục các tập tin từ nó Desktop Computers Laptops External Hard Drives Tablets Smartphones RAID NAS